Over Numaga

Numaga is de historische vereniging van Nijmegen en omgeving.

 

Numaga is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 40144428. Numaga heeft als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 002486453.

Numaga heeft een ANBI status
Voor het activiteiten verslag, het beleidsplan en de jaarcijfers:
Zie ALV  https://www.numaga.nl/over-numaga/algemene-leden-vergadering/

 

  • Het postadres is:  Historische Vereniging Numaga Nijmegen, per adres Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 27, 6511 PS Nijmegen
  • Het adres van het Numaga secretariaat is: Laauwikstraat 28, 6663 CK Lent  o6-23861735.  Mailadres: secretaris@numaga.nl
  • Het adres van de Ledenadministratie is: Museum Kamstraat 72, 6522 GD Nijmegen, tel. 024 -3234149. Mailadres:  ledenadministratie@numaga.nl
  • Het bankrekeningnummer  IBAN:  NL83 INGB 0000 97 26 00 ten name van Numaga Nijmegen. BIC:   INGBNL2A
  • Mailadres: penningmeester@numaga.nl

 

Doel van de vereniging Numaga:

  •  stimuleert onderzoek
  • verzorgt publicaties
  • organiseert activiteiten voor leden en voor een breed publiek
  • komt op voor behoud van Nijmeegs historisch- en cultureel erfgoed.

 

Met circa 750 leden is Numaga al meer dan vijfenzestig jaar een toonaangevende cultuur-historische organisatie binnen de Nijmeegse samenleving.

Het begin

Numaga werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van de bekende historicus prof. L.J. Rogier. Al meer dan vijfenzestig jaar stimuleert Numaga de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging bevordert het behoud van het cultuurbezit van Nijmegen en omgeving en wil de kennis daarover verspreiden, onder meer door samen te werken met andere culturele organisaties. De naam Numaga? De naam van de verenging is ontleend aan de naam die Nijmegen had in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde.

Oorsprong zegel in het Numaga-logo

Waar komt het Numaga-logo (hiernaast en bovenaan deze pagina) vandaan?

In de eerste Numaga-publicatie lezen we daarover:
“Het oudste ons bekende zegel van de stad Nijmegen dateert uit het jaar 1265 en is bevestigd aan een charter, berustend in het gemeentemuseum.
Dit charter vermeldt de overdraging van onroerend goed door het echtpaar Remboldus Albertuszoon en Helwig ten overstaan van rechter Willem van Hirnen en schepenen. Op het zegel van witte was is afgebeeld een gedeelte van een vesting of burcht, waarin sommigen de keizerlijke palts op het Valkhof, anderen de stad Nijmegen menen te mogen zien. Boven het fragment van een walmuur en geflankeerd door twee Romaanse torens vertoont zich voor een vestingpoort met kantelen het borstbeeld van de keizer, kenbaar aan zijn kroon, scepter en aardbol. Het randschrift luidt: Sigillum Burgensium de Numegen (zegel der burgers van Nijmegen).
Numaga meent in dit zegel een waardig en sprekend embleem voor de Vereniging en het tijdschrift gevonden te hebben en daarom prijkt op de omslag van ons orgaan dit symbool van de Nijmeegse gemeenschap, in een weergave van Jan van Vucht Tijssen Sr. (NUMAGA, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, nr. 1/2, 1954)

 

 

En daarmee bevat de eerste Numaga-publicatie een kleine historische blunder. Want het randschrift luidt niet Sigillum burgensium de Numegen, maar Sigillum burgeriensium de Numegen. Een correctie liet een paar decennia op zich wachten. In 1980 maakt dr. P. Leupen in een Numaga-lezing melding van de fout. Een jaar later wijst Jan Buylinckx er (in Numaga 1981-3 XXVIII, p. 99) nog eens op, dat het randschrift het woord ‘burgeriensium’ laat zien, en niet ‘burgensium’. Hij beroept zich daarbij op een artikel van oud-gemeentearchivaris mr. W. van de Poll in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (jrg. III, ‘s-Gravenhage 1886. p. 129-130), geïllustreerd met een tekening van een afdruk uit 1271 waarop het woord ‘BVRGERIENSIVM’ duidelijk te herkennen is (zie hiernaast). Nog weer twee jaar later meldt de Numaga-redactie dat “…vanaf heden het embleem zich historisch verantwoord op tijdschrift, briefpapier en enveloppen presenteert.” (Numaga 1983-1 XXX, p. 23), met de tekst burgeriensium dus. De tekening van Jan van Vucht Tijssen uit 1954 is aangepast door de heer drs. J.R.C. van Zijll de Jong, archeoloog.

Waar het foute logo vandaan komt, is te reconstrueren uit de afbeelding van het stadszegel waarvan het Numaga-logo is afgeleid en die is ingesloten bij de aflevering van het Numaga-tijdschrift van mei 1979 (zie hieronder). “Het oudst bekende zegel van de stad Nijmegen, bevestigd aan een charter uit 1265. Uitgevoerd in 4-kleuren en aangeboden door Janssen/print – 25 jaar drukker van Numaga – aan de lezers en leden van deze jubilerende vereniging. Nijmegen, mei 1979.” Op de afbeelding ontbreekt het gedeelte waar het woord burgeriensium te lezen zou moeten zijn. En daarnaast nog een zwart-witfoto van hetzelfde document.

 

“Het oudst bekende zegel van de stad Nijmegen, bevestigd aan een charter uit 1265. Uitgevoerd in 4-kleuren en aangeboden door Janssen/print – 25 jaar drukker van Numaga – aan de lezers en leden van deze jubilerende vereniging. Nijmegen, mei 1979.” Op de afbeelding ontbreekt het gedeelte waar het woord burgeriensium te lezen zou moeten zijn. En daarnaast nog een zwart-witfoto van hetzelfde document.

Bron: Bestuurlijk archief der Stad Nijmegen, 1196-1815
(vh. Oud Archief der Stad Nijmegen), inv. nr. 4104